Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Trung tâm Xét nghiệm có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo, đào tạo liên tục về lĩnh vực xét nghiệm y học dự phòng; nghiên cứu khoa học và công nghệ và triển khai cung cấp các dịch vụ xét nghiệm, tập trung vào lĩnh vực y tế dự phòng như xét nghiệm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, xét nghiệm môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Đào tạo

-  Xây dựng giáo trình, tài liệu đào tạo về xét nghiệm cho sinh viên đại học và sau đại học của Trường.

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập lý thuyết và thực hành xét nghiệm tại Trung tâm theo kế hoạch đào tạo chung của Trường.

- Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức các khóa đào tạo liên tục, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn về các xét nghiệm quy định trong chức năng hoạt động của trung tâm cho các đối tượng có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

- Phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế liên quan đến ngành nghề đào tạo của Trường.

2.2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ

- Xây dựng đề cương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực có liên quan.

- Tham gia thực hiện các xét nghiệm thuộc lĩnh vực: dinh dưỡng; an toàn thực phẩm; sức khỏe môi trường; sức khỏe nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường trong lĩnh vực được quy định thuộc chức năng của Trung tâm.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, viện và bệnh viện, các trường đại học trong và ngoài nước lập kế hoạch, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất các sản phẩm khoa học (bài báo khoa học, sản phẩm nghiên cứu khoa học về phát triển các phương pháp xét nghiệm mới có thể chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn...).

- Lập kế hoạch, tổ chức các hội nghị khoa học liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Tham gia sinh hoạt khoa học thông qua các hình thức chuyên môn như báo cáo khoa học tại các hội nghị chuyên ngành, tham dự các diễn đàn khoa học, đăng tải các báo cáo, bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.

- Tham gia phản biện các đề tài, báo cáo khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực hoạt động được quy định trong chức năng  của Trung tâm khi được phân công.

- Tham gia hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong Trường và các cá nhân, tổ chức khác.

- Xúc tiến phát triển quan hệ quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao.

2.3. Cung ứng dịch vụ xét nghiệm

Cung ứng các dịch vụ xét nghiệm như: xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, xét nghiệm môi trường, xét nghiệm đánh giá môi trường lao động, xét nghiệm phục vụ khám sức khỏe, chẩn đoán bệnh và xét nghiệm phục vụ khám sức khỏe nghề nghiệp.