DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ

Stt

Tên đề tài

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Cấp quản lý

Chủ nhiệm đề tài 

Bộ môn/ Phòng Chủ nhiệm đề tài trực thuộc

Lĩnh vực

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu nhóm clo hữu cơ đến sự Methyl hóa DNA của một số gen liên quan đến ung thư vú trên địa bàn ở Hà Nội

2017

2019

Cấp Thành phố

TS. Đặng Thế Hưng

Trung tâm xét nghiệm

Ung thư

Undefined