Nhân sự

Ảnh

Họ và Tên

 

TS. Đặng Thế Hưng

 

TS. Bùi Thị Ngọc Hà

 • Chức Vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm
 • Email: btnh@huph.edu.vn

 

 

TS. Đặng Vũ Phương Linh

 

 

CN. Nguyễn Phương Thoa

 • Phụ trách Văn phòng Trung tâm xét nghiệm, Giảng viên
 • Quản lý kỹ thuật nhóm vi Khoa kiểm nghiệm thực phẩm môi trường
 • Email: npt1@huph.edu.vn

 

 

CN. Đinh Thị Thanh

 

 

CN. Bùi Quang Tới

CN. Nguyễn Thị Huyền Trang

 • KTV Khoa Kiểm nghiệm thực phẩm môi trường, Giảng viên
 • Email: ntht@huph.edu.vn

KS. Nguyễn Văn Long

 • Quản lý kỹ thuật nhóm Hóa, khoa Kiểm nghiệm thực phẩm – Môi trường,
 • Email: nvl@huph.edu.vn

KS Đào Thị Thanh Dịu

 • KTVnhóm Hóa Khoa Kiểm nghiệm thực phẩm – Môi trường,
 • Email: dttd1@huph.edu.vn

 

 

KS. Chu Mạnh Linh

 • KTV nhóm Hóa, Khoa Kiểm nghiệm thực phẩm – Môi trường,
 • Email: cml@huph.edu.vn

 

CN. Vũ Thị Bích Phượng

 • KTV nhóm Hóa,  Khoa kiểm nghiệm thực phẩm – Môi trườn
 • Email: vtbp@huph.edu.vn

CN. Nguyễn Hải Quân

CN. Đỗ Thị Vui